Obchodné spoločnosti 

Bettonera s.r.o.
Mojžíškové 626/12, Ostrava - Slezská Ostrava 
Česká republika
IČO:19186002
DIČ:CZ19186002

Na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.bettonera.com

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti , Bettonera s.r.o., so sídlom Ostrava - Muglinov, Mojžíškové 626/12, IČO: 19186002, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.bettonera.com (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2.      Obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je konečným zákazníkom Predávajúceho, ako aj na prípady, keď je takouto osobou právnická osoba alebo osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3.      V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.     Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

1.5.      Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.      Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do jej používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie Obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovom sídle a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď dôjde k ich zmene. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

2.3.      Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.

2.4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 3 roky alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.      Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.      Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sa vzťahujú len na prípady, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.      Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní Obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1.      objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2.      spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a

3.4.3.      informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5.      Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

3.6.      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7.      Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.      Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho IBAN: LT14 3250 0814 3375 1963 BIC: REVOLT21, vedený v Revolut Business, bezhotovostným prevodom prostredníctvom platobnej brány GoPay.

4.2.      Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4.      V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6.      Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.6.), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.      Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.8.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru na platby uskutočnené na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.9.      Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy potom najneskôr do 48 hodín.

4.10.      Všetky ponúkané tovary alebo služby sú fakturované v osobitnom daňovom režime podľa § 90 zákona 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Vrátenie tovaru:

  • Tovar musí byť nenosený a opätovne predajný.
  • Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale, ktorý nesmie byť poškodený (napríklad prelepením pri preprave).
  • Tovar nesmie byť vami poškodený ani nijako znehodnotený.

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre osobu kupujúceho, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj od tovaru, zo zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, zo zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.

5.2.      Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1. Obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote podľa predchádzajúcej vety a v písomnej forme. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@bettonera.com.

5.3.      V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od počiatku zrušuje. Tovar je potrebné vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.4.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.      Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.      V prípadoch, kedy má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým Kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.      Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku zaniká a kupujúci je povinný darček spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

5.8.      Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru prijaté od Kupujúceho na základe Zmluvy do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným Kupujúcim.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.      Predávajúci zasiela objednaný tovar prostredníctvom prepravnej služby Packeta. Spôsob platby si volí zákazník. Balné a prepravné náklady pre Českú republiku sú 69Kč s DPH za doručenie na výdajné miesto a 99Kč za doručenie na adresu, pre Slovensko sú 3 s DPH za doručenie na výdajné miesto a 4 s DPH za doručenie na adresu. Pri objednávkach nad 5000Kč/210 sa poštovné a balné neúčtuje.  

6.2.      V prípade, že je spôsob doručenia dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom doručenia.

6.3.      Ak sa zmluvné strany alebo KS nedohodnú inak, dodanie tovaru sa uskutoční jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu kupujúcemu za predpokladu, že zásielka je riadne označená ako určená pre kupujúceho Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za prípadné omeškanie dodania tovaru na dohodnuté miesto dodania spôsobené dopravcom.  Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.4.      V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

6.5.      Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, Kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

6.6.      Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z VADNÉHO PLNENIA

7.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim:

7.2.1.      má tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

7.2.2.      tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3.      tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

7.2.4.      tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5.      tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3.      Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním tovaru, na vadu použitého tovaru zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.      Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na tovare v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na tovar predávaný za nižšiu cenu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru, pričom kupujúci uvedené uznáva.

7.5.      Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania.

7.6.      Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

7.7.      V prípade vady môže kupujúci uplatniť reklamáciu u predávajúceho a požadovať, ak je to vzhľadom na povahu tovaru možné:

  • výmenu za nový tovar, čo však vzhľadom na jedinečnú povahu tovaru často nie je možné
  • opravu tovaru
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny
  • odstúpiť od zmluvy

7.8.      Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

  • ak má tovar podstatnú vadu a nejde o vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim
  • ak nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo vady po oprave,
  • v prípade viacerých vád tovaru.

7.9.      Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

7.10.      Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) dôjde predávajúcemu.

7.11.      Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to aj elektronicky.

7.12.     Právo z vadného plnenia nepatrí kupujúcemu, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

7.13.      V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Toto právo si kupujúci môže uplatniť u predávajúceho do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

7.14.      Kupujúci si má zvoliť, akým spôsobom uplatní reklamáciu.

7.15.      Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ ide o práva z vadného plnenia, sa riadia platným českým právom s prihliadnutím na skutočnosť, že tovar nie je v zásade nový.

7.16.      
Ak má kupujúci záujem o kúpu iného tovaru od predávajúceho, nie je možné previesť cenu tovaru na kredit a prevziať nový tovar alebo vymeniť tovar za iný tovar s doplatkom niektorej zo strán pri vrátení tovaru, ale je potrebné, okrem iného, vzhľadom na povahu tovaru, odstúpiť od zmluvy v súlade s právnymi predpismi a následne, ak je to potrebné, uzavrieť novú zmluvu.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.      Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3.      Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z Kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.      Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.

8.5.      Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.      Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2.      Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

9.3.      Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa Kupujúci nerozhodne inak, Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov Predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

9.4.      Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

9.5.      Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu osobu - spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim poskytnuté tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho.

9.6.      Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v listinnej podobe neautomatizovaným spôsobom v súlade so zásadami GDPR.

9.7.      Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8.      V prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže Kupujúci

9.8.1.      požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,

9.8.2.      požadovať od predávajúceho alebo sprostredkovateľa nápravu.

9.9.      Ak kupujúci požiada o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

10.1.      Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.

10.2.      Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači. V prípade, že nákup na internetovej stránke je možné uskutočniť a záväzky Predávajúceho z Kúpnej zmluvy plniť bez ukladania cookies na počítači Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. PREDPLATNÉ

11.1.      Kupujúcemu je možné doručovať na elektronickú adresu Kupujúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.      Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2.      Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

12.3.      Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.      Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Jan Špaňhel, Bettonera s.r.o., so sídlom Ostrava - Muglinov, Mojžíškové 626/12, info@bettonera.com, telefón +420 737052075

V Ostrave dňa 28.05.2023.

Google Review Widget